Teammanager Zorg en Overlast

Adver Online

GGD Amsterdam

Functiegebied:
Teammanager
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Amsterdam
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
32-40 uur
Plaatsingsdatum:
17-7-2019

Vacatureomschrijving

GGD Amsterdam heeft een vacature voor een

Teammanager Zorg en Overlast

De functie

Als teammanager geef je leiding aan de medewerkers van team Zorg & Overlast (circa 35 fte) en krijg je daarnaast ambitieuze ontwikkelopdrachten mee. 

De activiteiten van team Zorg & Overlast vinden plaats in een dynamische context waarin veel partijen acteren. Naast zorginhoudelijke partijen, woningcorporaties en politie, verhouden de werkzaamheden zich nadrukkelijk ook tot de ambtelijke en (politiek-) bestuurlijk context van de gemeente Amsterdam en de regio Amstelland. Van jou wordt verwacht dat jij je daarin gemakkelijk beweegt én medewerkers stimuleert om daarin ook een rol te pakken. 

Er ligt een stevige ontwikkelopgave. Je hebt een belangrijke rol in de herijking van de activiteiten van het team in het licht van de doorontwikkeling van het sociaal domein (waaronder de vorming van een 7x24 (o)ggz meldpunt en de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Dit alles binnen een situatie van zowel personele als financiële krapte. 

Werkzaamheden

 • Je stimuleert en coacht professionals met betrekking tot dagelijkse werkzaamheden en de bredere ontwikkelopgave. Je stuurt op de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en creëert een goed werkklimaat;
 • Je bevordert dat medewerkers kunnen omgaan met complexe dilemma’s die ze in hun werk tegen komen. Het werken op de raakvlakken van maatschappelijke zorg en ggz, het veilig werken binnen de juridische kaders en de klachtgevoeligheid van het werk verdienen daarbij bijzondere aandacht;
 • Je geeft leiding aan het optimaliseren van de werkprocessen binnen het team, daarbij anticiperend op nieuwe taken en ontwikkelingen;
 • Je stuurt op de doorontwikkeling van de Wijk-GGD waarbij uniformering van werkwijzen, de ontwikkeling naar een 7x24 (o)ggz meldpunt en de invoering van de wet verplichte ggz de belangrijkste opgaven zijn;
 • Je maakt je sterk voor de optimalisatie van de registratie (veilig, zorgvuldig, betekenisvol) door medewerkers en draagt daarmee bij aan de versterking van de informatie over het functioneren van het Amsterdamse zorgstelsel;
 • Je brengt de kerntaken van team Zorg & Overlast voor het voetlicht en vervult een constructieve rol in diverse overlegvormen op het gebied van zorg & veiligheid, de afstemming met de GGZ en de doorontwikkeling van het sociaal domein;
 • Voor zover het de activiteiten van het team betreft ben je verantwoordelijk voor budgetbewaking, P&O-zaken, automatisering en het regelen van facilitaire zaken;
 • Je draagt zorg voor de periodieke toetsing van geformuleerde doelstellingen, werkwijzen en kan daar helder over rapporteren;
 • Deelname aan PSH piketdienst. Je bent kernteamleider binnen de psychosociale hulpverlening (PSH, kerntaak GGD). Dit houdt in deelname aan piketdiensten minimaal 1 keer per maand gedurende 1 week;
 • Van alle teammanagers binnen de afdeling MGGZ wordt verwacht dat ze ook inzetbaar zijn voor andere teams (onderlinge vervanging) als het werk daarom vraagt. Daarnaast nemen teammanagers op de afdeling MGGZ één of meer (afdelingsbrede) ontwikkelthema’s voor hun rekening.


Wij vragen
Wij zoeken een resultaatgerichte manager die professionals verbindt en in staat is medewerkers mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. Naast daadkracht, humor en enthousiasme in de relatie met collega-teamleiders en medewerkers verwachten wij:

 • academisch werk- en denkniveau, met minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
 • aantoonbare ervaring met leiding geven aan professionals en kennis van bedrijfsvoering;
 • bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond;
 • ervaring en affiniteit met (de doelgroep van) de sociale psychiatrie, maatschappelijke opvang en goed op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein;
 • ervaring met het uitvoeren van veranderopdrachten;
 • kunnen opereren binnen een brede en veranderende context en complex krachtenveld;
 • heldere visie op de openbare geestelijke gezondheidszorg, die samen met collega’s verder wordt ontwikkeld;
 • globale kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals BOPZ, Wvggz, Wzd, SKJ, WGBO, BIG, WMO, WLZ).


Competenties

 • Open, transparant en toegankelijk
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Verantwoordelijk
 • Proactief en ontwikkelingsgericht


Wat biedt GGD Amsterdam jou?

 • Werken in een dynamische en veeleisende omgeving waar nog niet alles is uitontwikkeld en dus veel te doen en te pionieren is.
 • Aanstelling voor een jaar bij wijze van proef, met uitzicht op een vaste aanstelling, bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.984,- (salarisschaal 13) op basis van 36 uur per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit flexibele werktijden, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget (17,05% van het jaarsalaris). Je kunt zelf beslissen of en wanneer je het budget wilt laten uitbetalen of er ook voor kiezen om extra verlof te kopen.


De organisatie
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1.200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners. 

MGGZ
Op de afdeling MGGZ werken 200 medewerkers, verdeeld over een zevental teams. De afdeling bewaakt en bevordert actief goede maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg, onder andere door het signaleren en in beeld brengen van problematiek, het signaleren van hiaten in de zorg en door het bieden van een vangnet voor individuen, waarbij in veel gevallen toegeleid wordt naar passende reguliere zorg of andere oplossingen. Vanuit verschillende teams participeert de afdeling in de psychosociale hulpverlening (PSH) bij crises en rampen.

 • De afdeling kent multidisciplinaire teams op meerdere geïntegreerde voorzieningen (GV-en). Dat zijn locaties in Amsterdam Centrum, Zuid­oost en West, waar medische zorg en begeleiding wordt geboden aan veelal dak- en thuisloze patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg.
 • Team Zorg & Overlast levert 24 uurs zorg en handelt zorg- en overlastmeldingen af van onder andere de meldpunten Zorg en Woningoverlast, politie en wijkzorgnetwerken (zie elders voor meer uitgebreide beschrijving).
 • Het team Regie en Veiligheid is betrokken bij de toegang en toeleiding naar de verschillende vormen van Maatschappelijke en Noodopvang en Beschermd Wonen.
 • Team Persoonsgerichte Aanpakken (PGA) voert screenings uit en voert regie over de zorgtrajecten van cliënten binnen onder andere de Top 600, Top 400, en de Amsterdamse Aanpak Radicalisering en Statushouders.
 • Ten slotte kent de afdeling het team Steunpunt Seksueel Geweld
 • De afdeling heeft een goed leerklimaat en biedt onder andere stagemogelijkheden aan HBOV-ers, leidt jaarlijks nieuwe SPV-en op en heeft een stageplek ‘grotestads psychiatrie’ binnen de opleiding tot psychiater.


De afdeling is daarnaast sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de prevalentie van psychiatrische aandoeningen onder vluchtelingen. De afdeling vervult een rol in het signaleren van ontwikkelingen in het brede veld van de sociale psychiatrie en het initiëren en uitvoeren van zorgvernieuwing. 

Team Zorg & Overlast
Jij wordt teammanager van Team Zorg & Overlast. Dit is een multidisciplinair team dat bestaat uit sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, zorgcoördinatoren met expertise jeugd en een psychiater. Het team opereert op het terrein van de Openbare GGZ/zorg en overlast. Er is 24/7 paraatheid voor burgers en professionals van andere organisaties. Doel is de juiste zorg en hulp te organiseren, met name bij degenen die zorg mijden en tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Er wordt gebiedsgericht gewerkt. Bij meldingen van bijvoorbeeld Meldpunt Zorg en Woonoverlast, politie of andere partners, zoeken wijkggd-ers de mensen op, brengen in beeld wat er aan de hand is en schakelen vervolgens met betrokkenen om tot de beste oplossingen te komen. Bij woonsituaties met ernstige vervuiling of verzameldrang die een bedreiging vormen voor de veiligheid of volksgezondheid, gaan de inspecteurs van Hygiënisch Woning Toezicht (HWT) er op af. Tevens wordt met diverse partners samengewerkt binnen de treiteraanpak, is er inzet van SPV-ers binnen jeugdbeschermingsteams en wordt deskundigheidsbevordering geboden aan bijvoorbeeld teams van WPI (Werk, Participatie Inkomen), opvangorganisaties en andere netwerkpartners. 

Solliciteren op de functie van Teammanager Zorg en Overlast
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 11 augustus via onze sollicitatiepagina.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure. 

De gesprekken voor de eerste selectieronde staan gepland in de week van 19 augustus 2019. We willen je vragen hier rekening mee te houden. 

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Vragen over deze vacature
Voor nadere informatie over de vacature en de werkzaamheden van de afdeling MGGZ kunt u contact opnemen met Anja Hommel (afdelingshoofd, contactinformatie t/m 15 juli en vanaf 31 juli) of Kim Hoogendijk (teamleider, contactinformatie  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws