Lid Raad van Bestuur/Psychiater

De Hoop GGZ

De Hoop ggz

Functiegebied:
Lid Raad van Bestuur
Regio:
Zuid-Holland
Standplaats:
Regio Dordrecht
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
14-5-2020

Vacatureomschrijving

Het lid van de Raad van Bestuur/Psychiater vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur en een collega lid van de Raad van Bestuur, een klinisch psycholoog (er is sprake van een driehoofdige Raad van Bestuur), een samenwerkingsgericht en complementair team. In deze functie ligt de nadruk ligt op het zorgproces en de zorginhoud en geeft invulling aan de inspraak van en regie door de medische professionals op het beleid van De Hoop ggz.

Help vanuit uw christelijke geloofsovertuiging samen met ons kinderen, jongeren en volwassenen die psychische of verslavingsproblemen hebben om tot herstel te komen!Mensen worden bij De Hoop gezíén. We bieden hoop en werken samen in een liefdevolle omgeving aan persoonlijk herstel en herstel in de relatie met de ander, de omgeving en God. Goede, professionele zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan

 

 A.        DOELOMSCHRIJVING
Leiding geven bij De Hoop ggz gebeurt vanuit de grondslag, de missie en de waarden van De Hoop. Samen helpen we mensen op weg naar een nieuw leven, gericht op herstel in de relatie met God, de naaste, zichzelf en de schepping. Dit vraagt om geïnspireerd leiderschap door medewerkers die vanuit een Bijbelse opdracht mensen willen helpen en de liefde van God willen doorgeven. Ze weten zich elke dag weer afhankelijk van God en willen als professional vanuit de organisatiewaarden geloof, liefde, lef en deskundigheid hun team meenemen in christelijk professioneel handelen.

B.        ORGANISATIE EN POSITIONERING
U vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur en een collega lid van de Raad van Bestuur (er is sprake van een driehoofdige Raad van Bestuur) een samenwerkingsgericht en complementair team. Complementariteit kent aspecten als inhoudelijke professionale achtergrond, man/vrouw, leiderschapsstijlen en competenties)[1].

Er is een door de Raad van Toezicht goedgekeurd Reglement Raad van Bestuur De Hoop ggz beschikbaar als kader voor de werkwijze van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tevens de Statuten en het Procuratiereglement goedgekeurd passend bij een meerhoofdige Raad van Bestuur.

In onderling overleg komt u binnen de Raad van Bestuur een evenwichtige taakverdeling overeen, waarbij een ieder een deel van de zorgorganisatie (primair proces en ondersteuning) aanstuurt waarbij voor u de nadruk ligt op het zorgproces en zorginhoud. Een eerste overzicht van de taakverdeling is als bijlage bij deze functiebeschrijving opgenomen.

Alle leden van de Raad van Bestuur zijn aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie als geheel waarbij de voorzitter ook verantwoordelijk is voor het bestuurlijk proces. De bestuurders leggen gezamenlijk en individueel rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De functie lid Raad van Bestuur is bij De Hoop ggz gecombineerd met het lidmaatschap van de Directie Zorg. De Directie Zorg stuurt gezamenlijk alle zorgafdelingen van De Hoop ggz aan.

C.        FUNCTIEGEBONDEN TAKEN EN ACTIVITEITEN

 •  Individueel en gezamenlijk als Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en al de wettelijke en statutaire verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Uit de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken vloeit voort dat u signaleert over de naleving van algemene principes voortkomend uit wetgeving en naleving van inhoud van (behandel)richtlijnen. In het bijzonder betreft het hier:
  • de rechtspositie van de patiënt;
  • het beleid van de organisatie met betrekking tot de rechtspositie, behandeling en veiligheid van de patiënt, zoals weergegeven in beleidsnotities, richtlijnen, zorgprogramma’s, zorgpaden, protocollen en reglementen;
  • het beleid met betrekking tot juridische en ethische aspecten van de zorg;
  • de kwaliteit van en de relatie tussen hulpverleners in geval van de multidisciplinaire behandeling, de inzet van goed hulpverlenerschap en professionele autonomie; dit alles onder andere vervat in een Professioneel Statuut;
  • de borging van een kwaliteitssysteem, inclusief een systeem van risicomanagement en passend bij het veiligheidsbeleid.

Naast deze meer algemeen geformuleerde taken en activiteiten worden voor de komende jaren de volgende prioriteiten gezien:

 • Uitwerken en zo nodig herijken van de strategische koers “Samen Groeien” voor de komende jaren, in overleg met het directieteam en de overige interne en externe stakholders die zijn betrokken bij het formuleren van deze koers. Herijking van de koers ligt in de rede gezien de verstrekkendheid van het huidige en post-Corona-tijdperk.
 • Versterken van de positie van De Hoop in de regio’s (primair maar niet alleen regio Dordrecht), door het vormen van strategische allianties en netwerken o.a. in de keten van de Acute Psychiatrie en WvGGZ, die de kwaliteit van de zorgverlening en de continuïteit ten goede komen van de zorg van De Hoop ggz. 
 • De vorming van de medische staf als noodzakelijke en waardevolle countervailing power voor de lijnsturing binnen de organisatie.
 • Initiatieven nemen om De Hoop te positioneren als aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals en overige beroepsgroepen in de bedrijfsvoering, zodat de organisatie haar bezetting optimaal kan blijven afstemmen op de zorgvraag. 
 • Stimuleren en organiseren van de (door)ontwikkeling van de zorgprofessionals; u bent het aanspreekpunt voor de beroepsopleidingen.
 • U vertegenwoordigt De Hoop ggz extern in bestuurlijk overleggen en bent gericht op het versterken van de externe samenwerking met zorginhoudelijke organisaties en andere samenwerkingspartners.
 • De functie lid Raad van Bestuur is bij De Hoop ggz gecombineerd met het lidmaatschap van de Directie Zorg. De Directie Zorg stuurt gezamenlijk alle zorgafdelingen van De Hoop ggz aan. U komt ook binnen de Directie Zorg een taakverdeling overeen waardoor elke zorgafdeling te maken heeft met een eenduidige, duale aansturing door de Directie Zorg (voortgangsoverleggen met het duale afdelingsmanagement wordt ook binnen de Directie Zorg duaal verdeeld).

D.        FUNCTIE-EISEN

Kennis

WO+ werk- en denk niveau, opleiding en langjarige ervaring als (BIG geregistreerd) psychiater, waarbij  aanvullend relevante ervaring in beleidsontwikkeling (managementfunctie en/of rol in medische staf) een pré is. Bewezen/aantoonbaar in staat om genoemde taken en activiteiten succesvol uit te voeren. In staat om in het veranderende zorgklimaat mee te bewegen en om de vertaling ervan mee te maken als het gaat om een adequate samenstelling van behandelaanbod met daarin een juiste balans tussen kosten, zorgaandacht, en medewerker expertise; heeft analytische vaardigheden.

U hebt affiniteit met (wetenschappelijke) ontwikkelingen ten aanzien van de ggz.

Zelfstandigheid

Verricht de werkzaamheden met een eigen taakstellend karakter binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. In dat kader bezit u bestuurlijke competenties naast dat u een gedreven christen-professional bent.

U bent in staat op basis van uw kennis, persoonlijkheid en eigen geloofsovertuiging collega’s te inspireren en te motiveren bij het streven naar en realiseren van verandering en vernieuwing binnen de organisatie. Specifieker gaat het dan over de implementatie van de zorgvisie met de christelijke waarden en het herstel in de verschillende relaties. U laat zien dat u zich deze zorgvisie eigen heeft gemaakt en daar vol overtuiging woorden aan kan geven waardoor de verbinding tussen professionaliteit en identeit zichtbaar wordt.

Sociale vaardigheden

Goed ontwikkelde sociale vaardigheden zijn vereist bij het innemen van een rol in de organisatie met belangrijke externe contacten. Met name tact, vermogen te motiveren, openheid, toegankelijkheid, vermogen te inspireren, overredingskracht en het managen van conflictsituaties zijn belangrijk. In alles bent u zich bewust van uw voorbeeldfunctie.

Draagt bij aan een gemeenschap van betrokken en geïnspireerde collega’s die zich ook door hun werkzaamheden verbonden weten. Draagt bij aan een klimaat waar de multidisciplinaire aanpak leidend is. Is verbindend. Onderkent verschillende belangen en weegt deze zichtbaar mee; is daarin transparant.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

U bent individueel en gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor de organisatie als geheel.  

Signaleert en benut kansen ten aanzien van de effectiviteit en efficiëntie in het eigen werk. Daagt anderen uit om kansen te pakken.

U bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitoefening van uw functie, zo niet dan kan schade ontstaan voor de reputatie, de gezondheid en het welbevinden van cliënten, de medewerkers tevredenheid en de financiële gezondheid van de organisatie.

Uitdrukkingsvaardigheid

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn vereist in de communicatie met verschillende (externe) disciplines op verschillende niveaus. U kunt de strategie en de zorgvisie van De Hoop ggz met overtuiging uitdragen als ge- en bedreven communicator en daarbij de verbinding maken met de ontwikkelingen in de ggz zoals de brede herstelbeweging.

Oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het innemen van een rol met een grote diversiteit aan activiteiten. Daarnaast is oplettendheid noodzakelijk voor het bijhouden van externe ontwikkelingen en het ontwikkelen van nieuw beleid.

Gaat doelgericht te werk. Haalt het vooraf beoogde resultaat binnen de afgesproken tijd met een efficiënt gebruik van anderen en van passende middelen. Houdt de aandacht op het beoogde resultaat. Draagt daarbij de identiteit uit en handelt daarnaar. Stelt hierbij het klantbelang centraal.

Overige functie-eisen

Doorzettingsvermogen en volharding zijn vereist bij belangentegenstellingen en het doorvoeren van veranderingen. Systematisch en ordelijk werken zijn vereist. Eisen worden gesteld aan integriteit in het omgaan met vertrouwelijke instellingsinformatie, het beheer van middelen en bij het afsluiten van overeenkomsten.

Representativiteit en netwerkvaardigheid zijn van belang bij het communiceren met externe partijen. U beschikt bij voorkeur over een zorginhoudelijk netwerk dat relevant is voor de organisatie en uw netwerk is daarnaast domeinoverstijgend of u bent in staat dit snel op te bouwen.

Inconveniënten

Psychische belasting kan ontstaan door het leiding geven in een complexe organisatie, waarbij soms tegenstrijdige belangen aan de orde zijn. Tevens kan dit het geval zijn als veel gerealiseerd moet worden, met beperkte middelen. Ook kan er sprake zijn van piekbelasting.

E.        ARBEIDSVOORWAARDEN
Het lid Raad van Bestuur wordt voor 50% ingeschaald in de passende salarisschaal als specialist (psychiater of klinsch psycholoog) met de daarbij behorende salariscomponenten. Voor de overige 50% wordt het lid Raad van Bestuur ingeschaald conform de WNT en is voor De Hoop ggz bezoldigingsklasse IV van toepassing.

 

F.        PORTEFEUILLEVERDELING/TAAKVERDELING RAAD VAN BESTUUR
N.B. dit is een eerste voorstel vanuit de voorzitter Raad van Bestuur en zal definitief worden bepaald na benoeming van alle leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur komt zelf haar portefeuilleverdeling overeen.

 1. Bestuurder in de zin van de WOR (voorzitter van de Raad van Bestuur)
 2. Bestuurlijk aanspreekpunt voor de Clientenraad (Lid RvB KP)
 3. Bestuurlijk aanspreekpunt commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van Toezicht (beide leden RvB)
 4. Bestuurlijke aanspreekpunt KICG (Lid RvB KP)
 5. Deelname aan zorginkoop-overlegsituaties (voorzitter RvB en thema-gericht leden RvB)
 6. Deelname aan het GD-overleg in de regio Zuid-Holland-Zuid (Lid RvB Psychiater)
 7. Deelname aan Bestuurlijk Overleg Openbare GGZ Drechtsteden (Lid RvB KP)
 8. Opleidingen en opleidingsbeleid psychiaters, verslavingsartsen KNMG, basisartsen en verpleegkundig specialisten (Lid RvB Psychiater)
 9. Opleidingen en opleidingsbeleid klinisch psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen (Lid RvB KP)
 10. Beleid WvGGZ en Generieke Module Acute Psychiatrie en vertaling daarvan in afspraken met regionale ketenpartners (Lid RvB Psychiater)
 11. Beleid kwaliteiten en competenties medisch specialisten via IFMS (Lid RvB Psychiater)
 12. Continuiteit artsenvoorwacht en psychiater achterwacht (lid RvB Psychiater)
 13. Voorzitterschap geneesmiddelencommissie inclusief beleid formularium (lid RvB Psychiater)
 14. Beleid Identiteit & Geestelijke verzorging (lid RvB KP)
 15. Lidmaatschap stuurgroep ICT en EPD (lid RvB KP)

Informatie en contact
Als deze functie bij De Hoop ggz u aanspreekt, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met Jaap de Gruijter, voorzitter Raad van Bestuur, telefonisch rechtstreeks via 06-51585787 of via bestuurssecretariaatcontactinformatie with 3CX Click to Call"> contactinformatie of per mail: bestuurssecretariaat@dehoop.org

De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 juni 2020.

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op 10 juni 2020 vanaf 16.00 uur, locatie Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 te Dordrecht

 

 

[1] Toetsing op complementariteit is één van de aspecten van het uit te voeren ontwikkelassessment dat alle beoogde leden van de Raad van Bestuur zullen ondergaan als onderdeel van de benoemingsprocedure.

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws