Arts Maatschappij & Gezondheid GGD

GGD Amsterdam

GGD Amsterdam

Functiegebied:
Arts maatschappij en gezondheid
Regio:
Noord-Holland
Standplaats:
Regio Amsterdam
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
32-40 uur
Plaatsingsdatum:
28-5-2020

Vacatureomschrijving

Arts Maatschappij & Gezondheid GGD
Amsterdam, 32-36

De functie
Het Team Algemene Infectieziekten is op zoek naar een enthousiaste Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding.

Werkzaamheden

 • Je stuurt, in afstemming met de stafarts infectieziektebestrijding, het uitbraakteam aan bij uitbraken van infectieziekten.
 • Je voert volgens rooster beschikbaarheidsdiensten uit voor de infectieziektebestrijding.
 • Je adviseert de afdeling infectieziekten en het reizigersvaccinatiebureau.
 • Je geeft medisch advies en informatie aan externe instanties.
 • Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering en (na)scholing.
 • Je ondersteunt de verpleegkundigen die je raadplegen bij dagelijkse casuïstiek.
 • Je verzamelt en signaleert nationale en internationale ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je initieert en leidt (wetenschappelijke onderzoeks)projecten met betrekking tot de openbare/sociale gezondheidszorg.
 • Je participeert in medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
 • Je ontwikkelt beleid en instrumentaria op het gebied van infectieziektebestrijding.
 • Je solliciteert naar de functie van regionaal consulent (RAC). De RAC is de liaison tussen het Centrum Infectieziektebestrijding en de GGD’en in de regio Noord-Holland/Flevoland. De RAC initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD’en onderling en tussen GGD’en en het CIb en geeft ondersteuning aan de GGD’en ten tijde van outbreaks en concreet dreigende calamiteiten.


Wij vragen

 • Een arts Maat­schap­pij & Ge­zond­heid pro­fiel in­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding met mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring.
 • Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se en En­gel­se taal, zo­wel schrif­te­lijk als mon­de­ling.
 • Er­va­ring en af­fi­ni­teit met epi­de­mi­o­lo­gisch on­der­zoek strekt tot aan­be­ve­ling.
 • Een flexi­be­le in­stel­ling en be­reid­heid om bij ca­la­mi­tei­ten ook bui­ten kan­toor­uren te wer­ken.
 • Uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en een re­le­vant net­werk op het ter­rein van de in­fec­tie­ziek­te(be­strij­ding).


Competenties

 • Zelf­stan­dig­heid.
 • Be­sluit­vaar­dig­heid.
 • Stress­be­sten­dig­heid.
 • Goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den.
 • Sa­men­wer­ken.


Wij bieden

 • Een prettige werkomgeving waar samenwerken centraal staat.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, waarna bij goed functioneren de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.526,- en maximaal € 5.814,- (schaal 11 tot 12 ) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.
 • Mocht je geselecteerd worden voor de functie van RAC, dan wordt je voor 0,5 fte werktijd gedetacheerd bij de LCI van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM.


De organisatie
Het team is één van de zes teams van de afdeling Infectieziekten en omvat 2 onderafdelingen:

 • In­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding (IZB): de In­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding houdt zich be­zig met de op­spo­ring, dia­gnos­tiek, pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie en be­strij­ding van (mel­dings­plich­ti­ge) in­fec­tie­ziek­ten, ex­clu­sief TBC.
 • Het Rei­zi­gers­ad­vies- en vac­ci­na­tie­bu­reau (RAV): het druk­be­zoch­te RAV ad­vi­seert jaar­lijks cir­ca 25.000 rei­zi­gers en men­sen die van­we­ge hun be­roep ge­vac­ci­neerd moe­ten wor­den. Hier­on­der valt ook het bu­reau van het Lan­de­lijk Co­ör­di­na­tie­cen­trum Rei­zi­gers­ad­vi­se­ring (LCR). Het bu­reau LCR is het uit­voe­rend or­gaan van de Stich­ting LCR. Het LCR draagt zorg voor de stan­daar­di­se­ring en kwa­li­teits­ver­be­te­ring van de rei­zi­gers­ad­vi­se­ring in Ne­der­land.


Binnen het team Algemene Infectieziekten wordt ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Het team bestaat uit ongeveer 40 FTE, met name artsen, verpleegkundigen, en doktersassistenten. Je bent zowel inzetbaar in de infectieziektebestrijding als in de reizigersadvisering en bent bereid te solliciteren naar de functie van regionaal consulent arts-infectieziektebestrijding.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 juni 2020 via het online sollicitatieformulier, onder vermelding van Arts Maatschappij en gezondheid infectieziektebestrijding/reizigersadvisering.

Op de website van de GGD Amsterdam (www.ggd.amsterdam.nl) lees je het jaarverslag van het team Algemene Infectieziekten.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan: Anja Schreijer, hoofd team Algemene Infectieziekten, bereikbaar op telefoonnummer:contactinformatie . with 3CX Click to Call"> contactinformatie .

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Direct de laatste relevante vacatures in uw mailbox ontvangen?

Vergelijkbare vacatures

Nieuws