Programmamanager/Strategisch adviseur

Programmamanager/Strategisch adviseur

Utrecht (Bekijk op kaart)

 • Niet nader bepaald
 • Niet nader bepaald
 • Adviseur
 • Zorgmanager
Deze vacature staat origineel op Zorgmanagerbanen .

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Programmamanager/Strategisch adviseur

Pharos werkt vanuit het uitgangspunt “Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen”. We zetten onze expertise in om de grote gezondheidsverschillen waar mogelijk te helpen reduceren en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de zorg en preventie voor laagopgeleiden en migranten te vergroten. Pharos voert diverse programma’s uit om haar missie gestalte te geven.
 
Wij zetten ons in voor gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen. Sommige groepen hebben op dit gebied een achterstand; onze expertise, samenwerkingsverbanden en programma’s geven hen een enorme impuls en daarmee gelijkere kansen op goede zorg en een dito gezondheid. Wil jij je hiervoor inzetten? 
 
Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start zoekt per direct een

Programmamanager/Strategisch adviseur

(aantal uur per week in overleg)
 
Het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. De meeste kinderen hebben een gezonde start bij de geboorte en groeien  gezond en veilig op. Maar, de kansen op een goede start zijn ongelijk verdeeld. De omstandigheden waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen spelen hierbij een cruciale rol. Meer informatie over het programma is te vinden via deze link: https://www.kansrijkestartnl.nl/lokale-coalities
 
Momenteel zoeken we een programmamanager/strategisch adviseur. Je vervult coordinerende werkzaamheden en werkt daarnaast als een van de strategische adviseurs mee aan de uitvoering. Het programma gaat uit van interactie met gemeenten, lokale, regionale en landelijke partners. Dat betekent dat het een dynamisch karakter heeft en dat taken gedurende de periode kunnen veranderen.
 
Je takenpakket
Je bent als programmamanager verantwoordelijk voor de realisatie van de activiteiten die genoemd staan in het Stimuleringsprogramma. 
 
Als programmamanager zijn je taken en verantwoordelijkheden:
 
 • Verantwoordelijk voor realisatie van werkzaamheden binnen financiele kaders, aanleveren van managementrapportages aan de directie van Pharos;
 • Afstemming met en aanleveren van relevante informatie aan het Programmabureau en de Stuurgroep Kansrijke Start van het ministerie van VWS. Meedenken met landelijke maatregelen die worden uitgevoerd in het Actieprogramma Kansrijke Start;
 • Zorg dragen voor het aanleveren van informatie en goede voorbeelden ten behoeve van de Voortgangsrapportage van VWS aan de Tweede Kamer;
 • Coordineren van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van het  Stimuleringsprogramma;
 • Zorg dragen voor een efficiente afstemming met collega’s binnen Pharos die vanuit andere verbanden actief zijn rond het thema Kansrijke Start;
 • Zorg dragen voor taakverdeling tussen de betrokken adviseurs, planning van de werkzaamheden en het faciliteren van een prettige werksfeer in het team;
 • Kwaliteitsbewaking bij de uitvoering van activiteiten en communicatie-uitingen.
 
Als strategisch adviseur zijn je taken en verantwoordelijkheden:
 
 • Begeleiden van de vorming of versterking van lokale coalities Kansrijke Start met gemeenten en lokale en regionale partijen zoals zorgaanbieders uit de geboortezorg; 
 • Ondersteunen van deze partijen bij het vormgeven of versterken van een effectieve aanpak Kansrijke start, met hulp van de adviseurs van Gezond in… en inhoudelijke adviseurs vanuit het Programma Gezond opgroeien; 
 • Organiseren en begeleiden van regionale leerbijeenkomsten en landelijke studiedagen voor gemeenten en lokale en regionale partners, samen met collega’s;
 • Initiëren van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van bestuurlijk draagvlak voor een lokale of regionale integrale aanpak Kansrijke start;
 • Bijhouden van relevante ontwikkelingen en dit vertalen naar adviezen voor de praktijk;
 • Faciliteren van de dialoog tussen bestuurders, lokale en regionale (zorg)partijen en zorgverzekeraars;
 • Samenwerken met partners van landelijke organisaties die betrokken zijn bij Kansrijke Start. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de partners waarmee we samenwerken in HP4All en Programma Sociaal Domein, het College Perinatale Zorg, NCJ, RIVM en GGD GHOR;
 • Een bijdrage leveren aan tussentijdse communicatie over resultaten. 
 
Je beschikt over
 • WO niveau, ruim 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar ervaring als manager;
 • Ervaring met het aansturen van professionals en coordineren van werkzaamheden;
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke processen;
 • Ervaring met veranderkunde en nieuwe vormen van sturing in gemeenten;
 • Ervaring met integrale aanpakken waarbij domeinoverstijgend gewerkt moet worden (o.a. publieke gezondheid, medisch en sociaal domein);
 • Ruime ervaring in procesbegeleiding van groepen; 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden op strategisch niveau;
 • Bij voorkeur ervaring met het werken met en voor de landelijke overheid.
 
En je bent
 • Resultaatgericht en zakelijk;
 • Positief, oplossingsgericht en ondernemend.
 • Sterk in relatiebeheer; 
 • Stressbestendig en flexibel;
 • Bereid om voor je werk veel onderweg te zijn.
 
Plaats in de organisatie
Je legt verantwoording af aan de directie van Pharos. Je draagt zorg voor afstemming met de  managers van andere programma’s binnen Pharos zoals het Programma Gezond Opgroeien vanwege haar inhoudelijke kennis rond het thema. Je werkt samen met een vaste communicatie adviseur. 
 
Pharos biedt:
Een bevologen werkomgeving, waar hard gewerkt wordt aan een betere gezondheidszorg voor iedereen, met name voor die groepen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een professionele 
omgeving met ruimte voor initiatief en ontplooiing en contacten op verschillende niveaus bij opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De uitdaging ligt in het slaan van bruggen tussen kennis en praktijk. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een ZZP’er die de functie kan vervullen.  
 
Interesse in deze functie? 
Voor vragen kun je contact opnemen met Edith Smulders, interim Programmamanager.
T 06-20449456
 
Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV vóór maandag 27 juli 2020 naar Tanja Dahmen-Smit, Hoofd HR, sollicitatie@pharos.nl
 
 
Pharos is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te behalen. Je bent van harte welkom!