Veilig Thuis West-Brabant als werkgever

Veilig Thuis West-Brabant

Over Veilig Thuis

Veilig Thuis West-Brabant
Ga hier naar de pagina voor het jaarverslag en de jaarrekening 2015.

De eerste stap naar een oplossing voor huiselijk geweld en kindermishandeling is erover praten. Iedereen kan bij Veilig Thuis West-Brabant terecht voor informatie, advies en hulp. Veilig Thuis krijgt jong en oud aan de telefoon. Mannen en vrouwen, mensen die alleen wonen en mensen die samenwonen. Mensen uit grote en kleine families en uit verschillende culturen. En familieleden, vrienden of buren die geconfronteerd worden met huiselijk geweld of kindermishandeling in hun omgeving, en die zich zorgen maken. Als je belt, neemt een maatschappelijk werker de tijd om naar je verhaal te luisteren en samen met jou te zoeken naar een oplossing. Soms zijn onze adviezen genoeg, soms is het verstandig om hulp te zoeken. Veilig Thuis West-Brabant kan deze hulp binnen een paar dagen in gang zetten.

We helpen iedereen
Huiselijk geweld en kindermishandeling is niet alleen een probleem voor het slachtoffer, maar ook voor de pleger en andere betrokkenen. Daarom staat Veilig Thuis West-Brabant open voor iedereen: slachtoffers, plegers en hun kinderen, en de mensen uit hun omgeving die iets zien of vermoeden. Ook onderwijzers, leraren, hulpverleners, hulpinstanties en vrijwilligersorganisaties kunnen bellen voor informatie en advies. Iedereen kan een bijdrage leveren om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Wat mag u verwachten van Veilig Thuis West-Brabant?
Advies en Ondersteuning
De ondersteuner van Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning aan cliënten en professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij nemen meldingen in ontvangst, brengen de risico’s in kaart en zetten in samenwerking met de keten vervolgstappen uit die passen bij de aard en het risico van het geweld in de situatie. De ondersteuner biedt naast deze frontofficewerkzaamheden ook ondersteuning aan lokale teams waarbij naast advies ook “samen op pad” tot de mogelijkheden behoort.

Onderzoek
Onderzoek wordt ingezet in risicovolle situaties waarbij onvoldoende zicht is op de veiligheid van de betrokkenen. In interactie met het cliëntsysteem wordt onderzocht of en hoe geweldspatronen de veiligheid in de leefsituatie beïnvloeden en wat de impact is voor de kinderen en overige betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan de stappen die ondernomen moeten worden om de veiligheid met onmiddellijke ingang te herstellen. De onderzoeker draagt zorg voor inzet van de meest geëigende hulp of maatregelen die leiden tot duurzame veiligheid.

Procesregie
Deze regie is gericht op het ondersteunen van de ketenpartners. Medewerkers van Veilig Thuis worden bijvoorbeeld ingezet om multidisciplinaire ketenoverleggen voor te zitten. In deze overleggen wordt door specialisten uit de zorg en strafketen de aanpak van complexe casuïstiek uitgezet. Daarnaast heeft de procesregisseur de rol om rondom casuïstiek de ketensamenwerking te bevorderen en verbindingen tot stand te brengen tussen organisaties en professionals die bijdragen aan een effectieve aanpak, denk aan de samenwerkingsvormen Scenarioteam Seksueel Geweld en het Huiselijk Geweld Overleg.

Casusregie
Casusregie wordt ingezet bij zaken waarbij partners geen ingang meer hebben bij gezinnen en ernstige onveiligheid en zorgmijdend gedrag geconstateerd wordt en/of er specifieke expertise nodig is (ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, dreiging familiedrama en huisverboden). De casusregisseur geeft sturing en is outreachend en volhardend in het organiseren en bewaken van de veiligheidsafspraken, zowel naar het cliëntsysteem als naar de samenwerkingspartners.

Interventieteam
Als er sprake is van risicovolle situaties van huiselijk geweld in combinatie met zorgmijdend gedrag kan het Interventieteam worden ingezet. Dit is een trans-organisatorisch team met medewerkers van Surplus Welzijn, Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Safegroup, WijZijn Traversegroep, MEE en Veilig Thuis. Op basis van consultatie doet het Interventieteam een beroep op GGZ Breburg en GGZ WNB bij (vermoedens van) psychiatrische problematiek.

Aandachtsgebieden
Veilig Thuis kent diverse expertise-gebieden m.b.t. specifieke vormen van geweld. De kennis rondom deze expertise wordt actief op peil gehouden door te werken met de rol van aandachtsfunctionaris per expertise-gebied. Deze rol kan door medewerkers uit verschillende clusters worden opgepakt. De aandachtsfunctionaris draagt zowel intern als extern op proactieve wijze kennis en ervaring uit. Vanuit deze rol is de aandachtsfunctionaris beschikbaar voor advies door ketenpartners en eventueel inhoudelijke procesregie bij complexe casuïstiek. Veilig Thuis kent aandachtsfunctionarissen voor eergerelateerd geweld, ouderen-mishandeling, seksueel geweld, familie-drama, vechtscheiding en kwetsbare zwangeren & (ongeboren) kind.

Voorlichting
Veilig Thuis biedt voorlichting aan burgers en professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indiceren van opvang na huiselijk geweld
Veilig Thuis beoordeelt verzoeken tot opvang na huiselijk geweld.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Als cliënt van Veilig Thuis West-Brabant heeft u rechten. Zo heeft u recht op informatie, privacy en recht op een professional die 'professioneel handelt'. Lees in de folder Klachtenregeling welke stappen u kunt ondernemen.
U hebt ook de mogelijkheid om kosteloos een beroep te doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant. Vertrouwenspersonen beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Lees hier verder. 

Nieuwe vacatures van Veilig Thuis West-Brabant

Veilig Thuis West-Brabant heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Veilig Thuis West-Brabant

Contactgegevens Veilig Thuis West-Brabant

Stichting Veilig Thuis Midden-Brabant

Spoorlaan 448
5038CH Tilburg
Tel. 0800 2000

Route Veilig Thuis West-Brabant

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.