Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) als werkgever

Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)

VISIE
Aan medisch specialisten (onder medisch specialist wordt ook verstaan: huisarts, sociaal-geneeskundige) wordt regelmatig gevraagd te rapporteren over de gezondheidstoestand van een betrokkene ter beantwoording van vragen in een bestuursrechtelijke of civielrechtelijke context. Opdrachten daartoe komen uit verschillende bronnen. Frequent worden opdrachten gegeven door rechters of (medisch adviseurs van) advocaten of verzekerings- en uitkeringsinstanties.

Voor het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig rapport is het een ‘conditio sine qua non’, dat de rapporteur het eigen specialisme beheerst. Dat is echter niet voldoende. Rapporteren vereist aanvullingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Deze worden in medisch-specialistische opleidingen niet of onvoldoende verkregen. Rapporteren is voor elke medisch specialist een ‘vak apart’, dat dan ook apart geleerd en onderhouden moet worden. Het betreft hier een nieuw medisch superspecialisme waarin het gaat om de kunst van het neutraal en conclusief rapporteren en niet om het verlenen van zorg aan de patiënt.

De belangrijkste competenties die nodig zijn voor het beroep van medisch expert zijn:
Onafhankelijkheid.
Objectiviteit.
Juridische kennis, zowel inhoudelijk als procedureel.
Vaardigheden die nodig zijn voor het opstellen van rapporten (structuur, formulering, conclusies, beantwoording vragen).

De eisen die aan rapporteurs worden gesteld, nemen toe. Zowel de onderzochten zelf als de opdrachtgevers verlangen terecht naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat weerspiegelt zich ook in de instelling door de overheid van een Nederlands Register voor Gerechtelijke Deskundigen (NRGD). De overheid hecht er sterk aan dat ‘het veld’ de deskundigheidsbevordering zelf ter hand neemt. De kwaliteitseisen aan het vak van rapporteur zijn voor de onderscheiden medisch specialismen niet wezenlijk verschillend. Het is om die reden weinig vruchtbaar als de formulering van kwaliteitsnormen en de opleiding en nascholing alleen per specialisme worden georganiseerd.

Een zelfstandige vereniging van medisch-specialistische rapporteurs is onontbeerlijk om een overkoepelende en samenbindende formulering van veldnormen mogelijk te maken, naast een adequate opleiding, toetsing en nascholing. Het lidmaatschap van een dergelijke vereniging is dan voor onderzochten, voor opdrachtgevers en voor de samenleving als geheel de best mogelijke kwaliteitsgarantie. De vereniging bevordert de verdere ontwikkeling van het vak van rapporteur actief. Daartoe zal ze contact onderhouden en samenwerken met al die personen, verenigingen en instanties, die op het gebied van het rapporteren relevant zijn. De vereniging zal er daardoor garant voor kunnen staan, dat rapportages door haar leden beantwoorden aan de eisen, die de samenleving daarvan mag verwachten.

MISSIE
Het doel van de vereniging is:
Het bevorderen van de kwaliteit van de medisch specialistische expertises. (1)
Het bevorderen van het functioneren van haar leden. (2)
Het behartigen van de belangen van haar leden. (3)

De vereniging streeft het onder 1 genoemde doel na door:
Het opstellen en onderhouden van richtlijnen en overige kwaliteitsdocumenten. (a)
Het bieden van opleiding, toetsing, nascholing, registratie en herregistratie aan haar leden. (b)
Het afstemmen van de activiteiten onder a en b met relevante externe partijen.
Overleg met de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.

De vereniging streeft het onder 2 genoemde doel na door (onder meer):
Het bieden van opleiding, toetsing, nascholing, registratie en herregistratie aan haar leden.
Individueel (desgewenst vertrouwelijk) advies aan haar kandidaatleden en gewone leden.

De vereniging streeft het onder 3 genoemde doel na door (onder meer) overleg of onderhandeling met relevante personen of instanties. 

Nieuwe vacatures van Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)

Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) heeft momenteel geen vacatures beschikbaar op gezondheidszorgbanen.nl.

Impressie Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)

NVMSR

Postbus 21
3940 AA DOORN
Tel. 0343-420258

Route Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)

Klik op de gewenste locatie (i) om de adresgegevens te bekijken en/of uw route te plannen.