Informatie rond financiering palliatieve zorg overzichtelijk gebundeld

21-07-2017

Alle bij palliatieve zorg betrokken branche- en koepelorganisaties, verenigingen van professionals, vrijwilligers en overheidsinstanties hebben een handzaam overzicht rond de financiering van palliatieve zorg ontvangen. De ‘Handreiking financiering palliatieve zorg’ geeft inzicht in de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg. In het document worden diverse situaties waarin een patiënt die palliatieve zorg behoeft terecht kan komen, voorzien van mogelijkheden tot financiering.

br >Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliactief, de organisatie voor professionals in de palliatieve zorg, namen het initiatief tot de Handreiking. Zij brachten gemandateerde vertegenwoordigers van palliatieve zorgpartijen aan tafel om, in overleg met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de professionals in eerste-, tweede-, en derde lijn te informeren over de mogelijkheden voor financiering van palliatieve zorg. Hierbij werd de nu geldende wet- en regelgeving vrijwel helemaal gevolgd.

De Handreiking palliatieve zorg 2018 speelt onder meer in op de voorgenomen wijzigingen in de financiering van palliatieve zorg voor het ziekenhuis en de langdurige zorg. De wijzigingen moeten de vergoeding voor palliatieve zorg verbeteren en sneller bereikbaar maken. Omdat de handreiking hierop anticipeert, kunnen instellingen en professionals hun initiatieven daarop inrichten.

Om palliatieve zorg in de toekomst nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de patiënt, is vereenvoudiging van de wet- en regelgeving voor financiering noodzakelijk. Met deze aanbeveling sluiten de partijen in de palliatieve zorg aan op het onlangs gepubliceerde NZa rapport ‘Palliatieve zorg op maat’.

Om het voor iedereen mogelijk te maken om op de plek van voorkeur te overlijden, moet in de financiering rekening moeten gehouden worden met vroege inzet van palliatieve zorg, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning en specialistische inzet ter ondersteuning van de generalistische zorg.

De partners in de palliatieve zorg pleiten ervoor om dit voor de palliatieve zorg via een aparte bekostigingssystematiek te regelen. Deze hoort over de schotten van de eerste-, tweede- en derde lijn te worden ontworpen. Hierbij kan een geautoriseerd Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland als uitgangspunt dienen. Dit Kwaliteitskader wordt momenteel door IKNL en Palliactief met alle bij palliatieve zorg betrokken partijen ontwikkeld. Het verschijnt begin oktober.