Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen!’

12-07-2017

Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS de afgelopen periode gewerkt. Met keuzes van ouderen als nadrukkelijke wegwijzer. Het resultaat is de Arbeidsmarktagenda 2023. ‘Aan het werk voor ouderen!’ Op 12 juli hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend.

br /> Onafhankelijk voorzitter arbeidsmarktagenda 2023 Romke van der Veen: ‘Het goede van de Arbeidsmarktagenda 2023 is dat die door partners breed wordt gedragen. Met deze Arbeidsmarktagenda zijn we de vrijblijvendheid voorbij. Veel partijen, zowel landelijk als regionaal, werken aan concrete oplossingen, voor urgente problemen.’

Nederland vergrijst in een rap tempo. Het aantal 80-plussers stijgt van 700.000 naar 1.250.000 in 2025. Mensen blijven langer thuis wonen met ondersteuning waar nodig. Daardoor verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Door hoge werkdruk, kleine contracten, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan die zorgvraag te voldoen.

Suzanne Kruizinga voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Op deze maatregelen wacht de zorg al zo lang. Uitbreiding uren, werkzekerheid, meer collega’s en van werk naar werk afspraken maken het werk aantrekkelijker.’

Jacqueline Joppe, vicevoorzitter ActiZ: ‘Naast het aantrekken van nieuw personeel, willen we met de Arbeidsmarktagenda 2023 groots inzetten op het behoud van zorgprofessionals en het kunnen bieden van goede vaste banen. Daarnaast heeft anders en slimmer opleiden onze prioriteit. Een wijze die aansluit bij de zorgvraag en zorgbehoefte van deze tijd.’

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Verhogen van de kwaliteit van de zorg voor ouderen is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor de mensen die het werk doen. Die hebben recht op echte banen en een fatsoenlijk inkomen’.

De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Met eigentijdse kennis én kunde. Goed opgeleid!

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad en vicevoorzitter SBB: ‘De arbeidsmarktagenda 2023 moet eraan bijdragen dat ook meer jongeren ontdekken hoe belangrijk de zorg is, met al z’n mogelijkheden en technieken. Dat laat het kabinet ook zien met extra investeringen. En daar hebben we ook alle andere partijen voor nodig. Deze arbeidsmarktagenda is daarom belangrijk. En nog belangrijker is hoe onderwijs, gemeenten en zorginstanties in de regio vervolgens uitvoering aan deze agenda gaan geven.’

Om deze breed gedragen aanpak te ondersteunen stelt het ministerie van VWS van 2017 tot 2021 ten minste, met de bij Voorjaarsnota extra beschikbaar gestelde, €72 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt onder andere ingezet voor scholing van nieuw aan te trekken personeel.

Hans Buijing, bestuurder BTN: ‘De zorg voor ouderen is een boeiend werkterrein met volop kansen voor een aantrekkelijke en zingevende loopbaan. Met de maatregelen uit de arbeidsmarktagenda en de extra financiële middelen die het Kabinet beschikbaar stelt, denken wij dat het mogelijk is om niet alleen mensen voor de zorg te behouden, maar dat we ook nieuwe mensen weten aan te trekken voor een baan in de zorg voor ouderen.’

Willem de Boer, bestuurder NVZ: ‘Een goed functionerende arbeidsmarkt voor de zorg voor ouderen is in ieders belang. Met deze agenda hopen wij dat de geïntensiveerde samenwerking tussen alle partijen dusdanig effect heeft dat iedereen daarvan de vruchten plukt.’

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): ‘We willen de zorg voor ouderen verbeteren, terwijl er ook steeds meer ouderen zijn. Die dubbele uitdaging kunnen we alleen samen aan. Werknemers, werkgevers en onderwijs laten vandaag zien dat ze schouder aan schouder staan om te zorgen voor werkzekerheid, goede banen die passen bij de wensen en mogelijkheden van medewerkers, goede opleiding en voldoende mensen in de zorg voor ouderen om samen het werk te verzetten. De komende jaren ondersteunt het Rijk die waardevolle samenwerking met tenminste 72 miljoen euro. Daarmee gaan we gezamenlijk bijvoorbeeld zo’n 32 duizend scholingstrajecten verzorgen, zodat er meer mensen in de zorg aan de slag gaan met een diploma als helpende, verzorgende of verpleegkundige. Vandaag is dus de start van iets moois, zowel voor ouderen die zorg nodig hebben als mensen die werken in de zorg of daarover nadenken.’

Op korte termijn willen partners:
* toewerken naar het bieden van werkzekerheid in de sector zodat goed zorgpersoneel behouden blijft,
* goede banen bieden met een fatsoenlijk inkomen en met een omvang, die aansluit bij wensen en levensfase van zorgpersoneel, jong, oud, her- en zij-instromers, het geheel moet passen bij de bedrijfsvoering van elke organisatie,
* waar nodig inzetten op een hogere personele bezetting. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van kleine contracten en/of het aantrekken van nieuwe medewerkers,
* vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen aanbieden, inclusief bijbehorende begeleiding,
* werken aan voldoende (zij-)instroom in het mbo en het hbo om stage- en opleidingsplaatsen in te vullen, waarbij partijen gezamenlijk werken aan bijbehorende begeleiding. Dit geldt ook voor het realiseren van trajecten op maat waarin werken en leren wordt gecombineerd. Daarbij is er ook aandacht voor opleidingen voor medewerkers op mbo 1 en 2 niveau,
* toewerken naar innovatie en manieren om het werk anders, slimmer en beter te organiseren. Een maximale inzet op nieuwe technologie is van groot belang. Hiermee kan er juist meer aandacht naar de patiënt/cliënt daar waar dat het hardste nodig is.

Deze agenda is het nadrukkelijke startpunt van de samenwerking en geen eindpunt. Partners werken de komende periode zowel landelijk als regionaal aan het verder concretiseren van deze Arbeidsmarktagenda.