Generieke module comorbiditeit gepubliceerd

04-07-2017

De generieke module comorbiditeit is recentelijk gepubliceerd op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Deze module ondersteunt zorgverleners bij het leveren van optimale zorg aan patiƫnten met chronische co- of multimorbiditeit. Het gaat daarbij vooral om patiƫnten die met verschillende zorgverleners te maken hebben en die het moeilijk vinden om hun dagelijkse zorg goed te regelen. De LVVP heeft deze module geautoriseerd. Zoals bekend heeft de LVVP het autoriseren van zorgstandaarden en generieke modules eerder dit jaar opgeschort vanwege de kwaliteit ervan: ze zijn te lang, onvoldoende objectief, te weinig handzaam, veelal alleen op instellingen gericht, et cetera. Vanwege het uitblijven van verbetering, het gebrek aan spelregels en de groeiende controlebehoefte bij zorgverzekeraars, heeft het LVVP-bestuur besloten voorlopig af te zien van autorisatie.

br />Uitgangspunt bij de module comorbiditeit is dat de kwaliteit van leven centraal staat, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid en participatie van de patiënt wordt gestimuleerd. De patiënt wordt zo goed mogelijk geïnformeerd, zodat deze weloverwogen keuzes kan maken. Randvoorwaarde is dat er voldoende tijd beschikbaar is om alle relevante problemen in samenhang te bespreken.

Patiënten met co-/multimorbiditeit hebben te maken met diverse zorgverleners in verschillende zorgsettings. Afspraken over de organisatie van zorg en samenwerking zijn dan ook van groot belang. In de generieke module staat dat betrokken zorgverleners en de patiënt en/of diens naaste dienen te beschikken over een actueel overzicht van:
* de probleemlijst, resp. lijst van aandoeningen;
* een medicatielijst, inclusief zelfzorgmedicatie;
* de betrokken zorgverleners en hun rollen/verantwoordelijkheden en interventies;
* de behandeldoelen en beleid bij calamiteiten;
* de inzet/mogelijkheden van patiënten (en naasten).

De zorgverlener stelt in samenspraak met de patiënt en eventuele naasten de behandeldoelen en het behandelplan vast en bespreekt de verwachtingen van de patiënt en zorgverleners hierbij. Speciale aandacht verdient de therapietrouw en zelfmanagement- mogelijkheden. Bij elk contact wordt nagegaan in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en wat er nodig is om deze verder te realiseren.