Eén aanpak 75+-ers vanuit 80 huisartspraktijken West-Brabant

22-06-2017

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant hebben de handen ineengeslagen in het netwerkverband ViZ Ouderenzorg. Zij hebben met elkaar afgesproken om kwetsbare 75-plussers op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Het gaat om Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam en de VVT-organisaties Avoord Zorg en Wonen, Careyn, Ookthuis/Tante Louise, Surplus/St. Elisabeth, Thebe en TWB Thuiszorg met Aandacht.

br />Aantal thuiswonende ouderen neemt toe
Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Ook in West-Brabant. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Om te kunnen voldoen aan hun wensen en noden is een integrale, gestructureerde aanpak van ouderenzorg vanuit de eerstelijn nodig.

Kernteam(s) Ouderenzorg
Om de gewenste ondersteuning van kwetsbare 75-plussers te kunnen realiseren, werkt ViZ Ouderenzorg vanuit iedere huisartsenpraktijk met een multidisciplinair Kernteam Ouderenzorg. Het gaat om teams bij uiteindelijk ruim 80 praktijken met zo’n 150 huisartsen en ongeveer 27.000 75-plussers (op een totale populatie van circa 330.000 patiënten). Elk Kernteam Ouderenzorg bestaat uit een huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Het team zorgt er in nauwe samenwerking voor, dat een oudere zo lang als mogelijk en wenselijk op een prettige manier thuis kan blijven wonen. De aanpak is persoons- en vraaggericht, proactief en preventief.

Breed palet aan zorg en hulp
Vanuit een multidisciplinaire schil rond de teams is een breed pallet aan zorg- en hulpverleners inzetbaar, uit zowel het medische als het sociale domein. Naast zorg heeft het kernteam aandacht voor preventie en alle aspecten op het gebied van wonen en welzijn, waarmee iemand te maken krijgt bij het ouder worden. Hiervoor legt het team de verbinding met de gemeente voor het regelen van aanpassingen in huis, de aanschaf van hulpmiddelen of bij het organiseren van andere vormen van ondersteuning, waaronder de inzet van informele zorg. Daarom is ook goede afstemming met de gemeenten belangrijk.

Regionale implementatie
De werkwijze van ViZ Ouderenzorg is niet geheel nieuw. Er wordt voortgeborduurd op kleinschalige initiatieven uit de regio waarmee de ervaringen zo goed en plezierig zijn, dat de werkwijze nu heel breed en grootschalig geïmplementeerd wordt in alle regionale huisartsenpraktijken.