Unit4 investeert in software-oplossingen voor gezondheidszorg

14-02-2017

De zorg in 2017, hoe ziet die eruit? Olav van de Reijken, General Manager Healthcare Unit4, zet zes belangrijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg van dit moment op een rij. Deze hebben stuk voor stuk grote invloed op de toekomstige ontwikkelingen binnen Unit4 Cura.

br />

Vraag naar zorg
Als eerste is daar de vraag naar zorg. Deze groeit door de dubbele vergrijzing. Door de verbeterde gezondheidszorg worden mensen ouder dan vroeger en de babyboomers ook vormen van zorg en ondersteuning nodig te hebben. Met deze dubbele vergrijzing wordt de zorg in de VVT (verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg) complexer. Redenen hiervoor zijn dat patiënten korter in het ziekenhuis verblijven en mensen langer thuis blijven wonen. Dit heeft ook gevolgen voor de focus van de zorg. Traditioneel was de zorginstelling verantwoordelijk voor de gehele zorg van een cliënt, nu is de instelling meer een onderdeel van het leven van een cliënt. Organisaties voor ouderen- en gehandicaptenzorg zullen daardoor meer participeren in wijkgerichte of regionale samenwerkingsverbanden, gericht op zowel zorg als sociale ondersteuning.

Budgetten in de zorg
De budgetten voor zorgverlening groeien echter niet proportioneel mee met deze veranderingen en de groeiende vraag. Zo zijn de overheidsuitgaven voor zorg wel gestegen, maar dit geldt ook voor de vraag naar zorg. Dit betekent dat zorgorganisaties dezelfde zorg voor lagere kosten per cliënt moeten realiseren. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is onontbeerlijk om cliëntgerichte zorg binnen het budget te kunnen leveren. Om de juiste zorg te kunnen bieden, hebben de formele en informele zorgverleners elkaar meer nodig dan ooit. Daarnaast wordt het middenmanagement vaak weg gesaneerd en komen deze taken en verantwoordelijkheden bij het team zelf te liggen. Slimme toepassingen (eHealth, domotica en thuistechnologie) zorgen er daarbij voor dat zorgverlening gerichter en efficiënter wordt. Met deze slimme toepassingen zijn cliënten steeds meer in staat om regie te nemen over hun eigen gezondheid.

Administratieve lastenverlichting
Tegelijkertijd zoekt de overheid naar manieren om de administratieve last in de langdurige zorg te verlichten. Dit is namelijk onbedoeld uitgebleven en zelfs verzwaard met de hervormingen in de langdurige zorg. Terwijl het juist het doel is dat er minder overhead is, zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn aan administratie en meer tijd kunnen besteden aan het persoonlijke karakter van zorglevering. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) kijkt daarom bijvoorbeeld naar blockchain-toepassingen; verzamelplaatsen van in de cloud beheerde data waarin betrokkenen data kunnen opslaan of ophalen.

Persoonlijk gezondheidsdossier
Een andere grote beweging binnen de zorg is geïnitieerd vanuit de overheid en cliënten. Nictiz, NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) en het Ministerie van VWS vormen samen een denktank met als doel dat iedere burger in Nederland in 2020 een persoonlijk gezondheidsdossier heeft. Daarmee heeft de burger (cliënt) zelf de regie over zijn gegevens en zorg en wordt de zorgverlener een participant in het netwerk van de cliënt. Deze ontwikkeling verandert de rol van zorginstellingen, met name voor de langdurige zorg.

Zorgorganisatie in control
Op het gebied van financiën speelt er bovendien, naast de teruglopende budgetten, nog een zeer belangrijke factor mee. Zorgorganisaties hebben te maken met verschillende financieringsstromen. Ze moeten er daarom voor zorgen dat ze in control zijn. Steeds meer zorgorganisaties verkeren in zwaar weer door het wegvallen van voorschotten en de lagere tarieven waarmee zij de zorg moeten leveren. Hiervoor gaf ik al aan dat slimme oplossingen als eHealth, de inzet van vrijwilligers en zelfsturing binnen de teams de mogelijkheden voor zorgorganisaties vergroten. Een goede financiële onderstroom is echter noodzakelijk om de liquiditeit van zorgorganisaties te borgen. Er is behoefte aan prognoses om de kosten af te kunnen wegen tegen de opbrengsten. Daarnaast kan een zorgorganisatie zich onderscheiden door een uitgebreide dienstencatalogus aan te bieden die op een eenvoudige manier gefactureerd wordt. Zorgorganisaties willen en moeten transparanter worden met betrekking tot de rekening-courant van de cliënt, zodat deze te allen tijde inzicht heeft in de actuele stand van zaken.

Oplossingen voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen
Met al deze ontwikkelingen, is het duidelijk dat we betere zorg voor meer mensen tegen een lagere prijs moeten bieden. Dat vereist dat de cliënt en zijn of haar behoeften op de eerste plaats komen. Zorgorganisaties passen daar hun dienstverlening op aan. En Unit4 vernieuwt zijn ICT. Het is onze missie om oplossingen te realiseren voor de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen. Dat doen we door zorgorganisaties oplossingen te bieden die hen hierbij helpen, maar die tegelijkertijd de zorgverlening en bedrijfsvoering beter, veiliger en kostenefficiënter maken.

Wij zijn in ieder geval vastbesloten om een investering te doen in de software -oplossingen voor de Nederlandse markt. We zijn in business for people en realiseren software die het mogelijk maakt om de mens - in dit geval de cliënt en zorgverlener – op de eerste plaats te zetten.