Investeringen voor terugdringen abortussen en verminderen onbedoelde zwangerschap

08-01-2017

Minister Schippers geeft te kennen het aantal abortussen naar beneden te willen brengen (Nederlands Dagblad, 30 december 2016). Als belangrijk instrument wil zij de abortuspil via de huisarts verstrekken om zo te breken met de anonimiteit bij onbedoelde zwangerschappen. De heer Coenen, directeur van Rutgers, is van mening dat dit te beperkt is en dat investeringen nodig zijn om het abortuscijfer naar beneden te krijgen (Nederlands Dagblad, 4 januari 2017).

 

Siriz stimuleert ondersteuning vanuit de directe omgeving van de vrouw die onbedoeld zwanger is. De praktijk leert ons dat vrouwen die staan voor een ingrijpende beslissing over het al dan niet afbreken van de zwangerschap niet altijd beschikken over een veilig en stabiel sociaal netwerk in hun omgeving. Ook onze ervaring met chat- en WhatsApp-contacten leert ons dat in sommige gevallen anonimiteit gewaarborgd dient te worden voor de veiligheid van vrouw en het (ongeboren) kind. Denk hierbij aan gevallen waar sprake is van eerwraak, schaamte, onvoldoende of geen sociaal netwerk en druk van partner of familie. De huisarts beschikt daarnaast niet (altijd) over de gespecialiseerde kennis om vrouwen te begeleiden bij hun keuze bij onbedoelde zwangerschap.

Siriz onderstreept daarom het belang van investeringen, zoals genoemd door de heer Coenen, om het aantal abortussen terug te dringen en het aantal onbedoelde zwangerschappen te verminderen. Investeringen dienen in ieder geval gedaan te worden op de volgende gebieden.

1. Onafhankelijke landelijke keuzebegeleiding voor onbedoeld zwangere meisjes en vrouwen, zoals die van Siriz, beschikbaar houden. Door onafhankelijke keuzebegeleiding kunnen vrouwen een weloverwogen beslissing nemen. Wanneer een weloverwogen keuze gemaakt wordt, kunnen vrouwen hun toekomstig moederschap beter vervullen of ervaren zij, in het geval van een keuze voor abortus, minder problemen in de verwerking.

2. Preventie. Siriz streeft ernaar om door middel van preventie het aantal onbedoelde zwangerschappen terug te dringen. Siriz sluit zich aan bij de reactie van de heer Coenen om meer te investeren in preventie. Siriz ziet dit als een belangrijk instrument om het aantal onbedoelde zwangerschappen terug te dringen. Dit doet Siriz onder andere door middel van preventielessen op scholen. De preventiemedewerkers maken gebruik van gespecialiseerde lesprogramma’s, zoals ‘Voor je kiezen’ en ‘Kind blijven of kind krijgen’, om de weerbaarheid van jongeren te vergroten op het gebied van seksualiteit, relaties en onbedoelde zwangerschap.

3. Kwetsbare groepen. Er dient onderzoek te komen of de hulp aan kwetsbare groepen meisjes en vrouwen effectief en toereikend is. Indien nodig moet de hulpverlening hierop worden aangepast.

4. Verdere samenwerking van huisartsen en abortusklinieken met organisaties als Siriz. Siriz stimuleert huisartsen en abortusklinieken om de professionele hulpverlening van Siriz in te schakelen met als doel om vrouwen de juiste begeleiding te bieden voor het maken van een weloverwogen keuze bij onbedoelde zwangerschap.


Korte beschrijving van Siriz
Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten.
Bij Siriz werken circa 45 beroepskrachten, zoals: preventiemedewerkers, sociaal pedagogisch werkers, woonbegeleiders en maatschappelijk werkers en 120 vrijwilligers.
Meer informatie over Siriz kunt u vinden op: www.siriz.nl