Wijziging bestuur Treant Zorggroep

29-12-2016

In 2014 heeft de fusie van Treant Zorggroep plaatsgevonden. Op basis daarvan is een meerjarenstrategie opgesteld, samen met onder andere patiëntenverenigingen, huisartsen en zorgverzekeraars. De vooruitgang die tot nu toe in de drie ziekenhuislocaties is geboekt met de uitwerking van de meerjarenstrategie, was voor de raad van toezicht (RvT) aanleiding om, na intensief overleg met het stafbestuur, de bestuurlijke samenstelling te wijzigen.

 

Het bestuurlijk profiel van Marcel Kuin en Guus Bruins past volgens de RvT onvoldoende bij hetgeen Treant Zorggroep nu nodig heeft. Dit doet niets af aan de waardering die de RvT heeft voor beider inzet. Marcel Kuin heeft aangegeven per 1 maart 2017 de overstap te maken naar de Antonius Zorggroep in Sneek, waarvan door de RvT met instemming kennis is genomen. Met Guus Bruins worden op zo kort mogelijk termijn en in goed overleg afspraken gemaakt over zijn vertrek.

Begin januari 2017 praat de RvT verder over de noodzakelijke profielen die passen bij de bestuurders van Treant Zorggroep in deze fase. In het vervolg hierop wordt, in goed overleg met het stafbestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad, gezocht naar een definitieve invulling van de voltallige raad van bestuur.

Bestuurslid Carla van de Wiel neemt voorlopig de rol van bestuursvoorzitter ad interim op zich. Op korte termijn zal de RvT een (interim) CFO aan de raad van bestuur toevoegen. De medewerkers en stakeholders zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de wijziging in het bestuur.

Kwaliteit van patiëntenzorg blijft gewaarborgd
Vanzelfsprekend geldt dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg die door de 6.500 medewerkers van Treant Zorggroep op de verschillende locaties wordt geboden, met evenveel zorg en aandacht wordt geboden als altijd.