Samenwerking tussen huisartsenkring Westland Schieland Delfland en DSW zorgverzekeraar heeft geleid tot sterke reductie administratieve lasten

30-10-2017

Huisartsenkring Westland Schieland Delfland (kring), zorgverzekeraar DSW en Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) zijn er de afgelopen jaren samen in geslaagd om de administratieve lasten voor huisartsen aanzienlijk te beperken. Dit is gerealiseerd door het declareren te vereenvoudigen, de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg uitdrukkelijk bij de huisartsen te leggen en de registratie van indicatoren tot een minimum te beperken. Deze vereenvoudiging is al enkele jaren geleden ingezet.

br />Eenvoudiger declareren
Met ingang van 2015 sluiten huisartsen en DSW in de regio Delfland, Westland en Nieuwe Waterweg Noord een contract op basis van consultloze financiering. Huisartsen ontvangen een all-in tarief waarin de inschrijftarieven, de consulten en de POH-S zijn opgenomen. Dit all-in tarief wordt berekend aan de hand van de zorgzwaarte van de individuele huisartsenpraktijk. De zorgzwaarte is gebaseerd op een fijnmazige verdeling van leeftijd in combinatie met geslacht. Praktijken waarvan meer dan 40% van de patiënten woonachtig is in een achterstandswijk krijgen een extra toeslag. Hierdoor worden er geen consulten en visites meer gedeclareerd en worden nagenoeg alle prestaties per kwartaal gedeclareerd in plaats van per maand. Dit geeft de huisarts naast een verlichting van de administratieve lasten ook de vrijheid om de praktijkvoering op maat van de populatie in te richten.

DSW heeft de verantwoordelijkheid en het vertrouwen voor de kwaliteit van de huisartsenzorg bij de beroepsgroep zelf belegd. De kring heeft een kwaliteitsbeleid ontwikkeld waarin continue verbetering is geborgd die past bij de specifieke kenmerken van de praktijk. De huisartsen worden in de uitvoering van het beleid ondersteund door ZEL.

Dit betekent voor de huisartsen dat zij geen verplichting meer hebben om indicatorenlijstjes voor verschillende prestatiemodules aan te leveren aan DSW. Ook dit leidt tot een sterke vermindering van de administratieve belasting voor alle partijen.

Minder registratie
Voor wat betreft de chronische zorg (bekostigd vanuit segment 2) is gekozen voor het bevorderen van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg voor chronisch zieke patiënten in plaats van ziekte specifieke ketens. Praktijken worden hierbij ondersteund door een begeleider vanuit ZEL. De praktijk kiest zelf een onderwerp in het kader van de persoonsgerichte zorg passend bij de praktijkpopulatie. De kwaliteit van de geleverde zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus type II, COPD, hartvaat ziekten en de complexe zorg voor ouderen wordt op de achtergrond gemonitord op basis van minimale, door de (kader-)huisartsen zelf geformuleerde, eisen. Het resultaat hiervan is dat niet meer gewerkt wordt langs de weg van lange indicatoren lijsten met verantwoording, maar praktijkgerichte hulp bij het vormgeven van geïntegreerde en persoonsgerichte zorg.

In de regio Delfland, Westland en Nieuwe Waterweg Noord is het roer al enkele jaren om: samenwerking tussen huisartsen, zorgverzekeraar en zorggroep met als resultaat op vertrouwen gebaseerde minder administratieve lasten, minimale registratielast en een optimaal passende kwaliteitscyclus. In deze regio is het roer om.